Podcast'e Soru Sor

Kaydet - Dinle - Gönder

Kaydı başlatmak için şartları kabul etmeniz gerekmektedir.

Bildirimler

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni (“Gizlilik Politikası”) amacı, Podbee Medya Anonim Şirketi’ne (“Şirket” ve/veya “Podbee”) ait web sitesini (“Site”) kullanan kullanıcının (“Kullanıcı”) Podbee’ye taraflı olarak vereceği kişisel verilerin (“Kişisel Veriler”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca belirlenen, Kişisel Verilerin kullanımına ilişkin iznin sınırlarını, koşullarını ve şartlarını belirlemektir. Podbee, Kullanıcılar’a sunacağı hizmetleri gerçekleştirmek adına Kullanıcılar’ın Kişisel Verilerini, aşağıda detaylı açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir.

Podbee, gizlilik konusunda Türkiye’deki yasal düzenlemelere uymaktadır. Podbee’nin sunacağı hizmetler amacıyla Kullanıcı’dan kayıt sırasında ve sonrasında aldığı her türlü kişisel veriyi, tabi olduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun olacak şekilde işleyebilir, raporlayabilir, sunulacak olan hizmetler kapsamında beraber çalıştığı yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları ve iştirakleriyle paylaşabilir ve onlara aktarabilir, kullanabilir, saklayabilir depolayabilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Podbee, Kullanıcı’nın Site’yi kullandığı tarihten itibaren ilgili yasal mevzuat gereğince Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini (“Kişisel Veriler”) Podbee’nin sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi amacıyla doğrudan Kullanıcı’dan alacaktır. Kullanıcı’nın bilgilerini testip etmek için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde Kullanıcı ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla; Kullanıcı’ya hitabeden hizmet gruplarının tespit edilmesi, Kullanıcı’nın ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz Podbee tarafından işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Podbee kişisel verilerinizi; kurumsal web sitesi, Podbee aplikasyonu, iş birlikleri ve çözüm ortakları, online işlemler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileri sözlü, yazılı, elektronik ortamda veya web sitemizde kullanılan çerezler vasıtası ile doğrudan edinebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK madde 11 çerçevesinde, herkes Podbee’ye başvurarak kendisiyle ilgili olarak; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK madde 7 uyarınca, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Herkes, KVKK madde 11’de belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kendisi tarafından Podbee’ye daha önce bildirilen ve Podbee’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya Podbee tarafından geliştirilmesi ve sunulması halinde başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Podbee’ye iletebilir.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik Politikası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve uygulanmasından doğabilecek he türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük Tarihi ve Değişiklik Yapma Hakkı

İşbu Gizlilik Politikası Kullanıcı’nın sitedeki hizmetlerden faydanlanmaya başlaması ile ile yürürlüğe girmiş sayılacak ve Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikasına bağlı kalacaktır. Podbee, işbu Gizlilik Politikası üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutup, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, yapılan değişiklik en kısa sürede Kullanıcı’ya bildirilecektir.

“Kullanıcı, işbu Site’yi kullanabilmesi için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerinin Podbee tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda okuduğunu, incelediğini, değerlendirdiğini ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğini; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Podbee’nin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarını talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla, özgür iradesi sonucu işbu “Gizlilik Politikası’nda” belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yöntemi belirtilen kişisel verilerinin, Podbee’nin sunulacak hizmetler kapsamında beraber çalıştığı yurtiçi ve yurtdışı iş ortaklarıyla paylaşılmasına ve onlara aktarılmasına, raporlanmasına, saklanmasına ve KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.”