Podcast'e Soru Sor

Kaydet - Dinle - Gönder

Kaydı başlatmak için şartları kabul etmeniz gerekmektedir.

Bildirimler

Kullanım Koşulları

Kişisel Verilerin Temini, işlenmesi Ve Korunmasina ilişkin Aydinlatma Metni

GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), Türkiye’de kurulu, merkezi Bereketzade Mah. Büyük Hendek Cad. Gönül Han Blok No: 17 Kapı No: 7 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, 0730068261900001 mersis no’lu, _______Vergi Dairesine kayıtlı, ______________ vergi no’lu vergi mükellefi olan, Podbee Medya Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, sizlerle kurduğumuz ticari ilişkilerimiz kapsamında ve/veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, bunların doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kaydedileceği, depolanacağı, muhafaza edileceği, yeniden düzenleneceği, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağı, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağı, devredileceği, sınıflandırılabileceği hususunda 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bildirim metni içerisinde tanımlı ifadeler, KVKK ve KVKK ile ilgili olarak çıkarılan mevzuatta belirtilen tanımları ifade etmektedir. Bazı tanımlı ifadeler şu şekildedir: Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi, Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı, İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi ifade etmektedir. Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verileriniz her koşulda, KVKK madde 5/1 çerçevesinde işbu Aydınlatma Metni’ne onaylamanız ile vereceğiniz açık rıza çerçevesinde ve de KVKK madde 5/2-c çerçevesinde Şirketimiz’le girdiğiniz iş ilişkisi altındaki yükümlülüklerimizin ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, streamer kullanıcı şart ve hükümlerinin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket’imizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olma, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’imizin meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenecektir. Kişisel verilerin işlenmesine dair temel politikamız şu şekildedir: Toplanan tüm kişisel veriler, KVKK 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun olarak işlenecektir. Toplanan tüm kişisel veriler KVKK madde 5 ve KVKK madde 6’da belirtilen şartlara uygun şekilde işlenecektir. Bu çerçevede, kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecek, veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER Şirket’imizin amaçlarını gerçekleştirebilmek, bu çerçevede Şirket’imize / Şirket’imizin internet sayfası üzerinden giriş yapıp hüküm ve şartları onaylayarak internet ortamında websitesinin kullanılması ve podcast üretimi ve yapım süreci, içerik geliştirme. Apple Podcast, Spotify ya da Google Podcast gibi mecralar aracılığı ile üretilen podcastlerin dinleyiciye ulaştırılması hizmetini sunabilmek amacıyla ve ayrıca işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan diğer amaçlar neticesinde zaman zaman kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Söz konusu hizmetlerin ifası için işleyebileceğimiz verileriniz aşağıdaki gibidir: • Kimlik verileri: Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve doğum yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz • İletişim verileri: E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız, telefon numaranız, faks numaranız, ikamet adresiniz veya hizmetlerimizi gerçekleştirebilmek adına tarafımıza sunulan diğer adres bilgileri, • Web sitesi/Uygulama/Platform kullanım/Teknik veriler: Üye olunan tarih ve saat, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, her türlü bilgiye dair güncelleme tarihi, kullanıcının son login tarihi, mesaj/e-mail alma verme bilgileri, web sitesinin/uygulamaların/platformun kullanılışı bilgisi (bunlar içerisinde yapılan her hareket ve seçim), Profil ID, Login ID, Log kayıtları, tarayıcı türü ve konumu, eklentilerinin türleri, işletim sistemi ve platform, kullanıcın web sitesine erişmek için kullandığı cihazlarda uygulanan diğer teknolojiler, • Kullanıcı Verileri: Web sitesi ve hizmetlerin biçimi hakkındaki veriler (izleme davranışları dahil), • Ses/görüntü/video kaydı: Web Sitesi’nde bulunan podcastlere katılmak için Kullanıcılar’ın kendi ses/görüntü ve videolarını kaydı (kayıtlar opsiyonel olarak Kullanıcılar’ın isteği doğrultusunda alınmaktadır), • Diğer: Kullanıcı websitesine girişte belirttiği ve/veya yazılı veya sözlü Şirketimiz’e iletilen her türlü bilgi ve belgeler, telefon görüşmesi sağlanması halinde kullanıcılar hakkında alınan notlar, Söz konusu kişisel verileriniz, sözleşmesel ilişkimiz çerçevesinde yürüttüğümüz hizmetlerin ifası dolayısıyla tabi olduğumuz mevzuat nezdinde belirtilen sürelerin dolmasıyla birlikte imha edilecektir. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ İnternet üzerinden verdiğimiz podcast üretimi ve yapım süreci, içerik geliştirme ile Apple Podcast, Spotify ya da Google Podcast gibi mecralar aracılığı ile üretilen podcastlerin dinleyiciye ulaştırılması hizmeti çerçevesinde Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi şu şekillerde topluyoruz: Aramızdaki Kullanıcı Sözleşmesi’nin ifası ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, Şirket’imize fiziksel olarak ve/veya elektronik ortamda, internet sitemize / platformlarımıza / uygulamalarımıza bilgi, ses ve görüntü girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle, ayrıca gerekli görürsek çağrı merkezimiz ve Şirket çalışanlarımızın Şirket’imizin müşteri memnuniyetini arttırma konusundaki meşru amacı çerçevesinde sizler ile yürüttüğü ve/veya sizlerin uygulama üzerinden yaptığınız tüm telefon görüşmeleri ile, internet sayfamızı / platformumuzu / uygulamalarımızı geliştirmeye, bunların kullanımını takip etmeye ve bunları daha verimli, faydalı ve işlevsel hale getirmeye yönelik meşru amacımız doğrultusunda web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi çerez politikamızda da detayları belirtildiği şekilde elektronik olarak topluyoruz. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, yukarı adı geçen hizmetlerin sunulmasına ilişkin yükümlülüklerimizin ifası amacı çerçevesinde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Bu amaçlar; • Hüküm ve koşullara dair yükümlülüklerimizin ifa edilmesi ve hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi için, • Websitesi üzerinden Kullanıcı profili oluşturulması ve kaydedilmesi için, • Hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi ve hizmetlere yönelik kullanıcılardan geri bildirim almak amacıyla platformumuz/uygulamalarımız/internet sayfamız ile ilgili bildirimleri ve yeni gelişmeleri haber vermek için, • Sizden gelen çağrıları/mailleri/mesajları karşılamak ve yardım/destek talep ve ihtiyaçlarınıza cevap vermek için, • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak için, • Sizin talep etmeniz halinde, ya da sosyal medya da dahil olmak üzere herhangi bir mecrada şikayetler olması halinde Şirket’imizin internet sayfaları/uygulamaları/platformları nezdindeki hesabınızı incelemek için, • Şirket’imizin finansal yönetimini ve bu çerçevede gerekli raporları yapmak için, • Hizmet kalitemizin kontrolünü sağlamak, bu çerçevede müşteri memnuniyeti denetimi yapmak ve böylece hizmet kalitemizi arttırabilmek için, • Satış ve pazarlama faaliyetleri ile finansal planlama amacıyla analizler ve çalışmalar yapmak, mevcut iş, işleyiş ve kullanım koşullarını güncellemek için, • Mevcut ve geliştirilmekte olan uygulamalarımızı geliştirmek, iyileştirmek ve ürünlerimizi pazarlamak için, • Şirket’imize ait ve Şirket’imizin kullandığı yazılımları, uygulamaları iç ve dış insan kaynağı desteği ile geliştirmek, güncellemek, iyileştirmek için, • Uygulamalarımız ve internet sitemiz / sitelerimiz / uygulamamız üzerindeki davranışlarınızın takibi ile bunlara dayanarak size kişiselleştirilmiş, daha kolay, hızlı ve de kaliteli hizmet sunabilmek, mevcut hizmet kalitemizi arttırabilmek ve çeşitli tercihlerinizi hatırlayabilmek için, • Kendi takdirimize göre gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüzde, yurt içindeki ve yurt dışındaki potansiyel iş ortaklarımıza destek ve bilgi vermek için, • Podcast ve yayınlarda kullanmak üzere, Kullanıcı’nın insiyatifi ve isteği doğrultusunda ses/görüntü ve video kaydı alınması amacıyla, kişisel verileriniz işlenmektedir. • İdari makamlar, savcılıklar ve mahkemelerin hukuka uygun bir şekilde tarafımızdan kişisel verilerinizi paylaşmamızı istemeleri halinde, kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun şekilde söz konusu idari makamlar, savcılıklar ve mahkemeler ile paylaşılacaktır. Benzer şekilde, kişisel verilerinizin Şirket’imizin taraf olduğu herhangi bir uyuşmazlığa ya da adli ya da idari talebe konu olması halinde, meşru savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla ve de meşru savunma hakkımız için gerekli olduğu çerçevede kişisel verileriniz, mahkemeler, savcılıklar, avukatlar, bilirkişiler, arabulucularla paylaşılabilecektir, bu paylaşım amacıyla ve de söz konusu savunma hakkımızı korumamız amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılı ile işlenebilmektedir. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI Kişisel veriler yukarda sayılan amaçların ifası için hukuka ve dürüstlük kurallarına bağlı, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şekilde; • Her türlü ürün ve hizmet tedarikçilerimize ve sair tedarikçilerimize, hizmet kalitemizin temin edilmesi, hizmetlerimizin sürdürülebilmesi amaçlarıyla aktarılabilir. • Özellikle iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza, hizmetlerimizin sunulması amacıyla aktarılabilir. • Promosyonlarımız, kampanyalarımız, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almayı ister, talep eder ya da bu seçeneği seçerseniz, sizlere toplu ya da bireysel e-posta ya da sms ya da sair mesaj iletmek amacıyla bu konuda çalışan hizmet ve ürün tedarikçilerimize kişisel verilerinizi aktarıyoruz. • Kişisel verilerinizi kullanarak hazırlamış olduğumuz sektör raporları, ülke raporları ve sair raporları ilgili sektörde önemli gördüğümüz kişilere ve de söz konusu raporlarla ilgilenebilecek diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz. • Verilerimizi bulut sisteminde sakladığımız üçüncü kişi yazılım ve donanım sağlayıcılara, server hizmeti tedarikçilerine kişisel verileri aktarabiliyoruz. • Google Analytics gibi birlikte çalıştığımız hizmet tedarikçilerine ve firmalara, tercih etmeniz halinde satış ve pazarlama faaliyetlerimiz için, ve her halükarda hizmet kalitemizi arttırma, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirme ve geliştirme amacıyla, ve iş, ürün, faaliyet ve kullanıcı hareketlerimize dair her türlü raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz. • Şirketimizin hazırladığı sektör raporları, ülke raporları ve sair raporların hazırlanması için kişisel verileriniz kullanılmakta olsa da, söz konusu raporlar hangi ilgili kişilerin kişisel verilerine dayanılarak hazırlandığı bilgisini içermemektedir. Ancak söz konusu raporları yurt içinde ve yurt dışında sektörde önemli gördüğümüz ve iş birliği halinde olduğumuz diğer şirketler ve de söz konusu raporlarla ilgilenebilecek diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz. • İdari makamlar, savcılıklar ve mahkemelerin hukuka uygun bir şekilde tarafımızdan kişisel verilerinizi paylaşmamızı istemeleri halinde, kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun şekilde söz konusu idari makamlar, savcılıklar ve mahkemeler ile paylaşılacaktır. Benzer şekilde, kişisel verilerinizin Şirket’imizin taraf olduğu herhangi bir uyuşmazlığa ya da adli ya da idari talebe konu olması halinde, meşru savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla ve de meşru savunma hakkımız için gerekli olduğu çerçevede kişisel verileriniz, mahkemeler, savcılıklar, avukatlar, bilirkişiler, arabulucularla paylaşılabilecektir. KVKK madde 5 ve madde 6 altında sayılı istisnalar haricinde, veri sahibinin açık rızası olmadan veriler üçüncü kişilere aktarılamayacaktır. Verilerin yurtdışına aktarılması ise, KVKK madde 9/2 altında düzenlenen istisna dışında veri sahibinin açık izni olmadan gerçekleşmeyecektir. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ Şirketimizin Websitesi yolu ile kişisel verileriniz yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanabilmektedir. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ KVKK madde 7 uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKKve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir. Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 (üç) ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde; a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir. b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir. c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVKK madde 13/3 uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI KVKK madde 11 çerçevesinde, herkes Şirket’imize başvurarak kendisiyle ilgili olarak a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK madde 7 uyarınca, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Herkes, KVKK madde 11’de belirtilen hakları kapsamında taleplerini, Türkçe/İngilizce ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kendisi tarafından Şirket’imize daha önce bildirilen ve Şirket’imizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya Şirket’imiz tarafından geliştirilmesi ve sunulması halinde başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’imize iletebilir. Yazılı başvurular için başvurular Yeşilce Mahallesi Emirşah Sk. No:21/1 Kağıthane İstanbul adresine gönderebilecektir, bu adrese gönderilen başvuru talepleri yazılı olmalı ve ilgili Veri Sahibi’nin ıslak imzasını içermelidir. Başvurularda ayrıca, talep sahibinin adı, soyadı, imzası, T.C. kimlik numarası veya uyruğu ve pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligat adresi, varsa e-posta adresi, varsa telefon ve faks numarası, ve talebinin yer alması gereklidir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Talep açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmiş olmalıdır. Başvurular KVKK ve ilgili mevzuat ve Kurul kararları çerçevesinde değerlendirilecek ve geçerli başvurular bu çerçevede işleme konulacak ve de başvuru sahibi bilgilendirilecektir. Şirket’imiz, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde, başvuruyu kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Cevabımız, veri sorumlusu olarak Şirket’imize veya temsilcimize ait bilgileri, başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını, talep konusunu ve Şirket’imizin başvuruya ilişkin açıklamalarını içerecektir. Şirket’imiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, Şirket’imizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvurunun kabul edilmesi hâlinde, Şirket’imizce talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ Podbee Medya Anonim Şirketi Mersis No: 0730068261900001 İletişim: Adres: Bereketzade Mah. Büyük Hendek Cad. Gönül Han Blok No: 17 Kapı No: 7 Beyoğlu/İstanbul 1